Regulamin

Regulamin korzystania z usług przewozowych firmy BESTDRIVE Łukasz Trela

§ 1

Podstawa prawna


 1. Niniejszy regulamin ustala się na podstawie upoważnienia z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 1995r. Nr 119, poz.575 z późn.zm. ).
 2. Regulamin określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz zarobkowego przewozu osób i bagażu, wykonywanego przez przewoźnika.
 3. Regulamin stosuje się do zarobkowego przewozu osób i bagażu w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym, w zakresie obejmującym przewóz regularny oraz przewóz okazjonalny.
 4. Uregulowania przyjęte w niniejszym Regulaminie stosuje się w ścisłym powiązaniu z przepisami ustawy Prawo przewozowe oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r., nr 204, poz. 2088 i nr 273, poz. 2703) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy i przepisami Kodeksu Cywilnego.


§ 2

Definicje


Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 • przewóz okazjonalny - przewóz osób, który nie stanowi przewozu regularnego ani przewozu regularnego specjalnego;
 • pojazd - autobus,bus lub inny pojazd samochodowy, którym wykonywany jest przewóz,
 • bagaż - wyodrębniona rzecz (lub zbiór rzeczy) stanowiąca własność prywatną towarzyszącą Pasażerowi (lub załodze pojazdu) w trakcie przewozu, zarówno ujawniona jak i nieujawniona;
 • bilet - dokument upoważniający do przewozu oznaczonej w nim osoby na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę za przejazd;
 • BESTDRIVE - przedsiębiorstwo Bestdrive Licencjonowany Przewóz Osób z siedzibą w Babienicy, przy ulicy Główna 86A, 42-287 Babienica, NIP 5751627446,
 • Operator Serwisu - przedsiębiorstwo Bestdrive Licencjonowany Przewóz Osób z siedzibą w Babienicy, przy ulicy Główna 86A, 42-287 Babienica, NIP 5751627446,
 • firmy partnerskie - krajowi i zagraniczni przewoźnicy, którym Bestdrive zgodnie z art. 5 prawa przewozowego powierzył wykonywanie przewozu, obsługujący jazdy na trasie, wymienieni w rozkładzie jazdy oraz na tablicach umieszczonych w pojazdach;
 • cennik – cena za wykonanie usługi przewozowej jest kwotą brutto w jedną stronę od jednej osoby.
 • pasażer - osoba fizyczna, przewożona, bądź mająca być przewożoną na podstawie ważnego biletu;
 • użytkownik - podmiot posiadający co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, składający zamówienie określające warunki umowy, na podstawie której Strony będą zobowiązane do świadczeń wynikających z Umowy;
 • Przewoźnik - Bestdrive, wykonujący przewóz pasażerów na podstawie licencji na wykonywanie przewozu osób lub w imieniu którego przewozów dokonują firmy partnerskie;
 • przewóz - usługa transportu dokonywana w ramach krajowych i międzynarodowych przewozów regularnych i okazjonalnych, realizowanych przez przewoźnika;
 • rozkład jazdy - informacje o trasach linii, miejscach i terminach odjazdów i przyjazdów oraz inne niezbędne do prawidłowego korzystania z usług przewozowych, wydawane przez Bestdrive ze wskazaniem okresu ich obowiązywania; rozkład jazdy nie stanowi oferty handlowej;
 • umowa o przewóz - umowa zawarta między przewoźnikiem a pasażerem, poprzez kupno biletu od Przewoźnika bądź biura podróży, które jest przedstawicielem przedsiębiorstwa, na podstawie, której przewoźnik zobowiązuje się za wynagrodzeniem, na podstawie cennika, dokonać przewozu pasażera zgodnie z rozkładem jazdy i Regulaminem.

§ 3

Zawarcie umowy przewozu i bilet


 1. Przewozy drogowe wykonywane są przez Przewoźnika samodzielnie lub przy udziale firm partnerskich.
 2. Zawarcie umowy przewozu wymaga nabycia przez pasażera, przed rozpoczęciem przewozu, odpowiedniego biletu na przejazd.
 3. Kupno biletu oznacza przyjęcie postanowień niniejszego Regulaminu przewozu oraz zawarcie umowy na przewóz, której stronami są Pasażer oraz Przewoźnik zgodnie z danymi umieszczonymi w rezerwacji przejazdu.
 4. Nabywca biletu zobowiązany jest do weryfikacji poprawności danych.
 5. O ile nie ogłoszono inaczej, cena biletów określana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu sprzedaży biletów. Cena biletu może być uiszczona w Euro wg kursu ustalanego przez Przewoźnika.
 6. Nie dokonuje się zwrotu opłat pobranych za bilet w przypadku jego niewykorzystania.
 7. Bilet promocyjny FIRST MINUTE - nie podlega zmianie terminu wyjazdu i obowiązuje tylko z wyznaczonych przez Przewoźnika przystanków.
 8. Przewóz uważa się za rozpoczęty z chwilą, gdy pojazd, w którym znajduje się pasażer ruszy z miejsca odjazdu.

§ 4

Ograniczenia przewozu


 1. Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku przewozu, jeżeli:
  • zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których Przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom,
  • Pasażer nie zastosował się do przepisów przewozowych,jest pod wpływem alkoholu lub jest agresywny do innych pasażerów bądź kierowcy.
  • ze względu na przedmiot przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych,
  • Przewoźnik nie dysponuje dodatkowym fotelikiem ochronnym, a jego zastosowanie jest obowiązkowe z uwagi na wiek lub wzrost pasażera zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 2007 r. prawo o ruchu drogowym,
  • w innych przypadkach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 2. Przewoźnik ma prawo odmowy przewozu Pasażera, który:
  • nie przestrzega warunków określonych w umowie przewozu lub w regulaminie;
  • znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
  • znajduje się w stanie wskazującym, iż jest chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom;
  • zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
  • nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne;
  • przewozi rzeczy, których przewóz jest zabroniony w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie lub innych przepisach krajowych i międzynarodowych,
  • przewozi rzeczy, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu z granicy.
 3. Przewoźnik ma prawo odmowy przewozu pasażera, który nie posiada ważnego wymaganego biletu, dokumentu wymaganego do przekroczenia granicy oraz innego koniecznego dokumentu upoważniającego do przewozu.
 4. W przypadku niemożności kontynuowania przewozu, Przewoźnik podejmie wszelkie kroki zmierzające do zapewnienia zastępczego środka transportu.
 5. Przewoźnik ubezpiecza Pasażera na czas jego podróży. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Wszelkie zdarzenia, powodujące jakiekolwiek szkody powstałe poza pojazdem, nie są objęte ubezpieczeniem Przewoźnika.


§ 5

Rezerwacja


 1. Pasażer może dokonać rezerwacji przejazdu najpóźniej na:
  • 12 godzin przed planowaną datą  i godzina przejazdu za pośrednictwem strony internetowej Przewoźnika lub telefonicznie.
  • w czasie krótszym  niż 12 godziny przed planowaną datą i godziną przejazdu telefonicznie +48 698 296 045 lub +49 163 496 36 87 ( codziennie w godzinach od 10:00 do 19:00)
 2. Zapłaty za przejazd dokonuje się w formie:
  • przelewu internetowego (tzw. e-przelewu),
  • zapłaty kartą kredytową,
  • zapłaty za pośrednictwem banku lub poczty
  • gotówkowej u kierowcy (przed zajęciem miejsca w busie)
 3. Przewoźnik potwierdza rezerwację poprzez przesłanie wiadomości e-mailem, sms na numer podany w rezerwacji jako nr. kontaktowy bądź telefonicznie, po potwierdzeniu zapłaty za przewóz. W przypadku zapłaty za pośrednictwem banku, poczty potwierdzana zostaje po stwierdzeniu wpływu środków na rachunku bankowym Przewoźnika.
 4. Jeśli rezerwacja dotyczy osoby wymagającej przewozu w foteliku ochronnym, należy o tym fakcie poinformować Przewoźnika w momencie rezerwacji i najpóźniej na 24H przed wyjazdem.
 5. Rezerwacje telefoniczne nie podlegają reklamacji.
 6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za  pośrednictwem Payu.pl lub PayPal.


§ 6

Zmiana i odstąpienie od umowy przewozu.


 1. Pasażer może odstąpić od umowy w każdym czasie (anulować przejazd), z zastrzeżeniem ustępu 2.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy:
  • Przewoźnik zwraca Pasażerowi uiszczoną opłatę za przejazd pomniejszoną o odstępne w wysokości 20% ceny za usługę przewozową.
  • w terminie do 24h przed planowanym odjazdem busa - 50 % ceny za usługę przewozową
  • w terminie krótszym niż 3 godziny przed wyjazdem lub nie zgłoszenie się na przejazd Przewoźnik nie zwraca Pasażerowi uiszczonej opłaty za przejazd obciążając Pasażera odstępnym w wysokości 100 % powyższej opłaty.
  • bilety promocyjne FIRST MINUTE - nie można dokonywać w nich zmiany daty wyjazdu, obowiązują tylko z wyznaczonych przez przewoźnika przystanków i podanych przez niego kursach - nie dotyczy vip-transferów.
 3. Zmiana rezerwacji wyjazdu może wiązać się z dopłatą 20% ceny biletu w dniu wyjazdu (nowy termin).
 4. Zmiana rezerwacji na 12H przed datą wyjazdu wiąże się z dopłatą 50% ceny biletu.
 5. W przypadku, gdy w miejsce dotychczasowego pasażera ma zostać przewieziona osoba wymagająca przewozu w foteliku ochronnym, zmiany takiej można dokonać najpóźniej na 24 godzin przed planowaną godziną i datą odjazdu.
 6. Bilety promocyjne nie podlegają zmianie rezerwacji.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewoźnik może zmniejszyć wysokość odstępnego określonego w ust. 2, 4, 5 lub zwrócić 100% kosztu biletu.
 8. Anulowanie i zmiana rezerwacji odbywa się wyłącznie telefonicznie, poprzez numery +48 698 296 045 lub +49 163 496 36 87.
 9. Zwrot środków odbywa się poprzez zwrot dokonywany w serwisie Payu.pl, PayPal.com, przelew gotówkowy lub przekaz pieniężny.


§ 7

Bagaż


 1. Pasażer może zabrać jeden duży bagaż (walizkę, torbę) oraz jeden mały podręczny, pod warunkiem, że nie są to przedmioty określone w § 7 ust. 3 niniejszego regulaminu.
 2. Za nadbagaż może zostać doliczona dodatkowa opłata .
 3. Pasażer może zabrać do samochodu bagaż podręczny, o ile nie utrudnia on podróży innym osobom.
 4. Z przewozu wyłączone są:
  • przedmioty, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym pasażerom bądź Przewoźnikowi oraz narażać pasażerów na niedogodności.
  • Nie przewozimy przedmiotów wielkogabarytowych (nie wykonujemy przeprowadzek)
  • przedmioty, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
  • zwłoki i szczątki zwłok ludzkich.
 5. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu określonego w ust. 4, jak również bagażu o nietypowych wymiarach, właściwościach lub masie.
 6. W razie uzasadnionego podejrzenia przewoźnik może sprawdzić czy zawartość bagażu nie narusza regulaminu.
 7.  Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera niezwłocznie po dotarciu do przystanku docelowego.


§ 8

Obowiązki pasażera


 1. Pasażer winien stosować się do wszelkich związanych z podróżą wymagań, przedstawić ważne dokumenty wjazdowe, wyjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży.
 2. Kierowca wykonujący Przewóz ma prawo kontroli dokumentów uprawniających do przewozu, a także kontroli bagażu w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż jego zawartość jest niezgodna z niniejszym regulaminem. Kontroli bagażu dokonuje się w obecności pasażera.
 3. Pasażer, który odmówi okazania dokumentów wskazanych w § 8 ust. 2 lub uniemożliwi dokonania kontroli bagażu, traci możliwość odbycia podróży. W tym przypadku zwrot opłaty uiszczonej za przejazd nie przysługuje.
 4. Pasażer dokonuje płatności przed podróżą - przed zajęciem miejsca w busie.
 5. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za posiadanie ważnych dokumentów upoważniających do podróży oraz przekroczenia granicy, o których mowa w niniejszym regulaminie.
 6. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży, lub zapisy w uwagach opublikowanego rozkładu jazdy linii nie stanowią inaczej:
 7. Dzieci do 10 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej.
 8. Osoby w wieku do 18 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać wystawione przez rodziców lub opiekunów na rzecz przewoźnika upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej.
 9. W szczególnych przypadkach Przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w punktach 7 i 8.
 10. Pasażer posiadający rezerwację obowiązany jest do stawienia się w miejscu odjazdu uzgodnionym z Przewoźnikiem - na co najmniej 10 min. przed planowanym odjazdem. Nie stawienie się pasażera w miejscu odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu (koszt rezerwacji biletu nie podlega zwrotowi).
 11. Niezwłocznie po zajęciu miejsca w pojeździe pasażer ma obowiązek zapiąć pasy bezpieczeństwa.
 12. W czasie jazdy pasażer powinien zachować rozwagę i ostrożność, a w szczególności nie powinien otwierać drzwi i okien bez zgody kierowcy, wyrzucać przez nie jakichkolwiek przedmiotów oraz wskakiwać i wyskakiwać z pojazdu będącego w ruchu.
 13. Pasażerowi nie wolno zachowywać się w pojeździe w sposób utrudniający pracę kierowcy i uciążliwy dla współpodróżnych.
 14. W pojazdach obowiązuje zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych, spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających.


§ 9

Zasady odpowiedzialności


 1. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z powodu siły wyższej (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.).
 2. Przewoźnik odpowiada za bagaż pasażera, jeżeli pasażer umieści go w luku bagażowym, bez możliwości sprawowania nad nimi stałego nadzoru, w miejscu wskazanym przez Przewoźnika lub na ten cel przeznaczonym.
 3. Za bagaż, który pasażer przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy.
 4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności określonej w § 11 ust. 4, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie bagażu powstały z przyczyn występujących po stronie pasażera, niewywołanych winą Przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek działania siły wyższej.
 5. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych albo rzeczy szczególnie cennych Przewoźnik ponosi odpowiedzialność wyłącznie wówczas, gdy pasażer poinformował o właściwościach bagażu przy zawarciu umowy, chyba, że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika.
 6. Powstanie szkody, na którą Pasażer został narażony podczas przewozu, powinno być zgłoszone kierowcy, oraz Przewoźnikowi telefonicznie lub drogą elektroniczną (email) w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin daty przejazdu.
 7. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.
 8. Pasażer odpowiada za zawinione przez siebie, względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką uszkodzenie lub zanieczyszczenie pojazdu, albo innych urządzeń przewoźnika i obowiązany jest naprawić wyrządzoną z tego tytułu szkodę w pełnej wysokości.

§ 10

Dane osobowe


 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika podawanych w trakcie rejestracji jest Operator Serwisu. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych przez Operatora Serwisu, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.:Dz.U.2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Użytkownik jest administratorem danych osobowych przesyłanych. Użytkownik przesyłając dane osobowe do serwisu powierza ich przetwarzanie Operatorowi Serwisu w zakresie w jakim konieczne jest to do świadczenia usługi przechowywania danych. Dane będą przechowywane przez Operatora Serwisu z zachowaniem środków bezpieczeństwa wymaganych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne przechowywanie danych przesłanych do Serwisu przez Użytkownika.
 3. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach statystycznych i marketingowych. Na podany e-mail będziemy przesyłali wyłącznie informacje odnośnie systemu i sporadycznie odnośnie innych rozwiązań naszej firmy, ale w każdej chwili Użytkownik będzie mógł zrezygnować z otrzymywania takich e-maili.
 4. Użytkownik powierza Dane do przetwarzania Operatorowi Serwisu wyłącznie w celu realizacji zobowiązań Operatora Serwisu wynikających z Regulaminu. Wszystkie Dane osobowe wprowadzone są przez Użytkownika do Serwisu z prawem dalszego powierzania tych danych do przetwarzania w celu wyżej opisanym.

§ 11

Postanowienia końcowe


 1. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się postanowienia ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r., nr 204, poz. 2088 i nr 273, poz. 2703), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r., nr 50, poz. 601 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964.nr 16, poz. 93 z poźn. zm.).
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie 08.05.2017 r.